Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (BAP),  ana hedefi Üniversitemiz stratejik planında da belirtildiği üzere bilimsel araştırmaları özendirmek, Üniversitenin akademik birimlerinin tümünde araştırma hayatını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak; desteklediği projeler ile Üniversite içinde ve dışında sinerji yaratılmasını sağlamaktır. BAP bütçesi, devlet tarafından verilen ödenek ile Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Eğitim programlarından ve Döner Sermaye projelerinden elde edilen öz gelirlerimizden oluşmaktadır.

BAP yapısı BAP Komisyonu, BAP İdari Koordinatörlüğü ve BAP Mali Koordinatörlüğü olmak üzere üç ana öğeden oluşmaktadır.

Üniversitemiz BAP Komisyonunun amacı, BAP bütçesini, çok sayıda araştırmacıya proje bazında destek sağlayacak şekilde dağıtmak ve araştırmacıların kullanımına sunmak; araştırmayı teşvik etmek ve Üniversite’ye yeni katılan öğretim üyelerine başlangıç desteği sağlamak; araştırma etkinliklerini özendirmek ve kariyerlerinin başlangıcındaki başarılı genç araştırmacıları ödüllendirmek üzere verilen doktora tez ödülü başvurularını değerlendirmektir. BAP Komisyonu, Üniversitemizde yeni araştırma alanlarının açılmasını sağlayacak, kampüsteki araştırma ortamını zenginleştirecek işbirliklerinin kurulması ve üniversite içinde sinerji yaratılması maksadıyla çok disiplini araştırmaları, Üniversite araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik girişimleri, sosyal ve beşeri bilimlerinin herhangi bir alanında ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak stratejik araştırmaları ve prototip üretilmesi, patent/faydalı model başvurusu yapılacak çalışmaları özel çağrılar ile desteklemektedir.

BAP Komisyonu,  BAP çerçevesinde desteklenecek tüm proje başvurularının değerlendirilmesi, yürüyen projelerin dönem raporları ile gelişmelerinin ve mali süreçlerinin izlenmesi/denetlenmesi, projelerle ilgili tüm taleplerin incelenip karara bağlanması ve projelerin sonuçlandırılması faaliyetlerini yerine getirir.

BAP İdari Koordinatörlüğü, BAP projelerinin “Bilim İnsanı Portalı ve Yaşam Döngüsü Uygulaması” kullanılarak başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, faaliyete geçirilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili idari ve akademik işlemler için proje yürütücülerine gerekli desteği verir; BAP Komisyonu tarafından alınacak kararlar ile ilgili işlemleri yürütür ve kararların yürütücülere duyurulmasını sağlar.

BAP Mali Koordinatörlüğü, BAP projelerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımlarını, BAP mevzuatı çerçevesinde, yurt içinden ve yurt dışından gerek doğrudan temin gerekse ihale yolu ile gerçekleştirir; yine projeler kapsamında yapılan yurtiçi/yurtdışı yolluk ve harcırah ödemelerine ait işlemler ile proje ödeneklerinin kayıt ve mali takibini yapar.